Πολιτική Service

Πολιτική Service

Με την αποστολή της συσκευής σας προς επισκευή στην melectronics ρητά αποδέχεστε τους κάτωθι όρους

  • Στις συσκευές που αποστέλλει ο πελάτης προς επισκευή υποχρεούται να έχει κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του όπως επαφές εικόνες κτλ. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας δεδομένων
  • Με την παράδοση της συσκευής στην melectronics ο πελάτης αποδέχεται ρητά την επισκευή της εφόσον το κόστος αυτής δεν υπερβαίνει τα 50€.
  • Τα στοιχεία που δηλώνει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην φόρμα επισκευής, είναι αληθή και φέρει όλη την ευθύνη σε ενδεχόμενο έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία.
  • Οι συσκευές αποστέλλει ο πελάτης προς επισκευή ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του, ή σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο καθ όλα νόμιμα εκπροσωπεί. Σε περίπτωση αποδείξεως του αντιθέτου η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.
  • Εφόσον συμφωνήσει ο πελάτης στην επισκευή του υπολογιστή , θα περιέλθει και πάλι στην κυριότητα του, εφόσον καταβληθεί το 100% του οφειλομένου ποσού.
  • Επισκευές οι οποίες ξεπερνούν το ποσό των 100€ θα ξεκινούν μόνο μετά την προκαταβολή του 50% της αξίας.
  • Σε περίπτωση επιθυμίας από τη πλευρά του πελάτη διακοπής της διαδικασίας επισκευής κατόπιν παραγγελίας εξαρτήματος, δεν επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής καθώς και το εξάρτημα στον πελάτη.
  • Η Melectronics φέρει την απόλυτη ευθύνη για ότι συμβεί στον εκάστοτε υπολογιστή καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στο χώρο της εταιρείας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της επισκευής ,η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη με τον τρόπο που έχει αυτός θποδείξει προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκρεμμότητες και να του αποσταλεί το επισκευασμένο προϊόν. Ως εύλογο χρονικό διάστημα ορίζεται το διάστημα 15 ημερών. Πέραν της άνω προθεσμίας η εταιρεία δικαιούται και χρεώνει  1€ / μέρα ως έξοδα φύλαξης και γίνεται νέα κλήτευση προς τον πελάτη, να παραλάβει την συσκευή του.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών συσκευές που δεν έχουν εξοφληθεί και παραληφθεί θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από το service και η εταιρεία δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον πελάτη.